2018-2019 Akademik Yılı
MATEMATİK BÖLÜMÜ SEMİNERLERİ
Haftalık bölüm seminerleri çarşamba günleri 15:30 da Bölüm seminer odasında yapılmaktadır. Seminerler konuya ilgi duyan herkese açıktır.
24 Nisan 2019

Ali Ulvi YILMAZER

Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

Özel ve Genel Görelilik Teorilerinin Fiziksel ve Matematiksel Temelleri

Abstract :

Görelilik teorileri günümüz modern fiziğinin ana iskeletini oluşturur. Belirli simetri dönüşümleri  (koordinat ya da iç-uzay) altında fizik yasalarının formlarının değişmez kalması ilkesi hem uzayzaman düşüncemizi şekillendirmiş hem de doğadaki temel etkileşmeleri ve  tüm fiziksel evreni birleştirici bir tablo halinde tasvir edebilmemizi mümkün kılan yolu açmıştır. Görelilik teorilerinin tarihsel gelişimleri, kuvvetli eşdeğerlik ilkesi, fiziksel öngörüleri ve dayandığı matematiksel yapılar didaktik bir tarzda örneklerle sergilenecek, simetrinin temel doğa etkileşmelerini nasıl dikte ettiği vurgulanacaktır.

27 March 2019

Marian Ioan MUNTEANU

University “Al.I.Cuza” of Iasi, Faculty of Mathematics

Contact CR-submanifolds in Sasakian spheres

Abstract:

The notion of CR-submanifold in Kaehler manifolds was introduced by A. Bejancu in 70’s, with the aim of unifying two existing notions, namely complex and totally real submanifolds in Kaehler manifolds. Since then, the topic was rapidly developed, mainly in two directions:

– Study CR-submanifolds in other almost Hermitian manifolds.

– Find the odd analogue of CR-submanifolds. Thus, the notion of semi-invariant submanifold in Sasakian manifolds was introduced. Later on, the name was changed to contact CR-submanifolds.

In this talk we focus on those proper contact CR-submanifolds, which are as closed as possible to totally geodesic ones in the seven dimensional spheres endowed with its canonical structure of a Sasakian space form. We describe these submanifolds in dimension 4 and 5.

This talk is based on some papers in collaboration with M. Djoric and L. Vrancken.

14 KASIM  2018

Canan Bozkaya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Solution to MHD pipe flow problems by BEM

Abstract: The magnetohydrodynamic (MHD) flow of an incompressible, viscous, electrically conducting fluid is investigated numerically in a pipe under a uniform external inclined magnetic field. The flow is fully developed and driven by a constant pressure gradient in the axial direction. The nonlinear governing equations of the two-dimensional steady MHD flow are in convection-diffusion type and coupled in velocity and induced magnetic field. A direct boundary element method (BEM) is applied for the discretization by using a fundamental solution that enables one to treat the MHD flow equations in their original coupled form. Thus, the resulting system of equations involving the unknown values of velocity, induced magnetic field and their normal derivatives, according to the adopted boundary conditions, only on the boundary of the pipe is small in size and is solved at one stroke with no iteration. The numerical simulations are carried out and the results are presented for several test problems with different geometries under various boundary conditions.

31 Ekim 2018

İsmail Aslan

Hacettepe Üniversitesi

Toplam Sürecinin Lineer Olmayan İntegral Operatörleri Üzerindeki Etkileri

Özet: Bu çalışmada Bell tipinde toplanabilme metodu yardımıyla lineer olmayan integral operatörlerinin hem salınım yarı-normu hem de düzgün norm altında yaklaşım özellikleri incelenecektir. 1-boyuttaki durum için 2π-periyodik fonksiyonlardan faydalanılacak olup N-boyutta salınım hesabı yapılırken Tonelli tarafından tanımlanan Tonelli manada salınım tanımından faydalanılacaktır. Ayrıca bu operatörler yardımıyla bazı düzgün sürekli ve mutlak sürekli uzayların karakterizasyonları verilecektir. Daha sonra benzer yaklaşımlar Mellin tipindeki operatörler için de araştırılacaktır.

25 Nisan 2018

Ümit AKSOY

Atılım Üniversitesi
Kompleks Kısmi Diferensiyel Denklemler için Schwarz Problemi

Özet: Kısmi diferensiyel denklemler ve sınır değer problemleri için kompleks analitik yöntemler
matematiksel fizikte esneklik teorisi ve kabuk teorisi problemlerinde kullanılmaktadır. Kompleks kısmi
diferensiyel denklemler için sınır değer problemler teorisi kompleks analiz, kısmi diferensiyel denklemler ve fonksiyonel analiz yöntemlerini bir araya getirmektedir. Bu konuşmada yüksek basamaktan kompleks kısmi diferensiyel denklemler için farklı bölgelerde Schwarz sınır değer problemleri sunulacaktır.

28 Mart 2018

Ahmet ALTINDAĞ

Ankara Üniversitesi
Beynin Gizemi

Özet: Beynimizi, başka bir organımızı bildiğimizden daha az bilmekteyiz. Çünkü, gizem taşıdığına
inandığımız tek organımız beynimizdir. Bu seminerde uzun süredir ilgilendiğim konu olan beyin ve işlevi
hakkında sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim.

14 Mart 2018

Tülay AYYILDIZ AKOĞLU

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Rasyonel Polinom Sistemleri Üzerinde Nümerik ve
Sembolik Hesaplamalar

28 Şubat 2018

Fikri ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi

Rasgelelik, Kaos ve Karmaşıklık

Özet: Bu seminerin başlıca amacı C.Radhakrishna Rao’nun: “Kaos düzen içinde düzensizlik, ragelelik ise düzensizlik içinde düzen ile ilgilenir” sözcükleri ile ifade ettiği fikirlerini hatırlatmak, vurgulamak ve güncel tutmaktır. Raslantı-olasılık ölçüsü, kaos-fraktallar, rasgele diziler-Kolmogorov karmaşıklığı gibi bazı kavramlara odaklanacağız. Deterministik olguların modellenmesinde araç olarak matematik, stokastik olgularda istatistik, en azından olasılık teorisi kullanırız. Kavramlar, lojistik nüfus büyüme modeli ve Brown hareketi üzerinde örneklendirilecektir.

 21 Şubat 2018

Gülen BAŞCANBAZ TUNCA

Ankara Üniversitesi

Bir Lineer Pozitif Operatör ve Şekil Özellikleri

Özet: Bu seminerde, Lagrange formülü kullanılarak inşâ edilen yeni bir lineer pozitif operatör tanıtılarak; operatör dizisinin, konveks fonksiyon altında monotonluk özelliği ve ağırlıklı düzgün yaklaşım sonucu sunulacaktır.

13 Aralık 2017

Fikri ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi

Lotka-Volterra Modelinde Öngörü ve Parametre Tahmini

22 Kasım 2017

Hayri Çelebi

Ankara Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Birimi

Etkili İletişim

15 Kasım 2017

Sofiya OSTROVSKA

ATILIM UNIVERSITY

Twenty Years of the q-Bernstein Polynomials: Achievements and Perspectives

Abstract: The Bernstein polynomials were introduced in 1912 by S. N. Bernstein, who used them to provide an elegant proof of the Weierstrass Approximation Theorem. Subsequently, many remarkable properties and important applications of these polynomials were discovered, while a great number of generalizations and analogues were introduced. In this presentation, the generalized Bernstein polynomials based on the q-integers, otherwise known as q-Bernstein polynomials, will be discussed. These q-Bernstein polynomials were defined by G. M. Phillips in 1997 and studied by a number of researches from different angles during the last decades. For q = 1, we recover the classical Bernstein polynomials, while, for q1, we obtain new polynomials. Conventionally, the name ‘q-Bernstein polynomials’ is reserved for the case q1. It has been known that the q-Bernstein polynomials retain some properties of the classical Bernstein polynomials. However, the theory of the q-Bernstein polynomials is not reduced to drawing analogies between the classical case and the q-one. The investigation of convergence for the q-Bernstein polynomials has revealed unexpected phenomena and deep connections with other disciplines. In this talk, we focus at the results in the theory of the q-Bernstein polynomials which have no counterparts in the classical case. Among other things, Wang’s Korovkin-type theorem, the limit q-Bernstein operator, and the dependence of the polynomials on the parameter q will be discussed.

07 Kasım 2017

Pelin Şenel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Birden Fazla Manyetik Kaynak Etkisindeki Akış Probleminin Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu ile Çözümü

Özet: Bu çalışmada, birden fazla noktasal manyetik kaynağın, dikdörtgen kesitli kanallardaki tam gelişmiş akışa etkisi incelenmiştir. Problem, akışkanın hızı ve basıncı cinsinden modellenmiş ve denklem sistemi Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu (DRBEM) ile iteratif olarak çözülmüştür. Fiziksel olarak kayıp basınç denklemi elde edilmiş ve sonlu farklar metodu ile DRBEM koordinat matrisini baz alan bir yaklaşımla basınç için sınır koşulları üretilmiştir. DRBEM, problemin tanım kümesinin sadece sınırının ayrıklaştırılmasını gerektirdiğinden nümerik hesaplamada zaman ve hafıza maliyetleri düşürülmüştür. Bilinmeyenlerin uzaya bağlı kısmi türevleri, DRBEM koordinat matrisi yardımı ile yaklaşık olarak hesaplanmış ve denklemlerdeki lineer olmayan terimlerin getirdiği zorluk giderilmiştir. Elde edilen nümerik sonuçlar ışığında, manyetik kaynak sayısının artırılmasının, ikincil akışların oluşmasına sebep olduğu ve bu akışların biçiminin kaynaklar arasındaki uzaklığa bağlı olduğu görülmüştür. Çalışma, Prof. Dr. Münevver Tezer ile ortak yürütülmüştür.

01 Kasım 2017

İrem Eroğlu

Ankara Üniversitesi

On Fixed Point Theory in Bicomplete Partially Ordered Quasi-Metric Spaces

Bu konuşmada, ilk olarak Nieto tarafından kısmi sıralı tam metrik uzaylarda verilen sabit nokta teoreminin, kısmi sıralı bicomplete quasi metrik uzaylardaki bir genelleştirmesi elde edilecektir. Daha sonra, elde edilen sabit nokta yönteminin bir rekürans denkleminin çözümünün varlığını ve tekliğini sağladığı gösterilerek, çalışma süresi (running time) , (1) denklemi ile ifade edilebilen algoritmaların karmaşıklık sınıfı (complexity class) elde edilecektir.

25 Ekim 2017

Mehmet Turan

Atılım Üniversitesi

Fedja’nın yaklaşımı ile Deepti eşitsizliğinin kanıtı

18 Ekim 2017

Berahitdin ALBAYRAK

Ankara Üniversitesi

Gökyüzünden Yansıyanlar

11 Ekim 2017

Mesut TEZ

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Matematiksel Onkoloji

04 Ekim 2017

Şerifenur CEBESOY

Ankara Üniversitesi

Geçiş Koşulu ile Verilen Fark ve q-fark Denklemlerinin Bazı Spektral Özellikleri

Bu konuşmada, geçiş koşulu ile verilen fark denklemlerine ve q-fark denklemlerine ilişkin bazı spektral özelliklerden bahsedilecektir. Elde edilen transfer matris yardımıyla, bu denklemler tarafından üretilen operatörlerin özdeğer ve spektral tekilliklerinin varlığı araştırılacaktır. Ayrıca, PT– simetri kavramı tanıtılarak, geçiş koşulunun PT– simetrik olması durumunda özdeğer ve spektral tekillikler incelenecektir.

        17 Mayıs 2017

MATLAB/SİMULİNK AKADEMİK SEMİNERİ

“FİGES MÜHENDİSLİK”

GİRİŞ

Matlab&Simulink yazılımının kullanım alanları, araç kutularının temel özellikleri ve akademide kullanımı anlatılacaktır.

·         MATLAB İLE MATEMATİKSEL HESAPLAMALAR

Matematiksel hesaplamalar için Matlab çözümleri, sembolik hesaplamalar, kısmi diferensiyel denklem çözümleri örnek uygulamalarla anlatılacaktır.

·         İSTATİSTİK VE OPTİMİZASYON İÇİN MATLAB ÇÖZÜMLERİ

İstatistiksel hesaplamalar (regresyon, Anova,hipotez testleri vb) ve optimizasyon (least square, data fitting, linear and quadratic programlama) için Matlab çözümleri ve fonksiyonları anlatılacaktır

·         SORU-CEVAP

10 Mayıs 2017

Fikri ÖZTÜRK

Ankara Üniversitesi

Hilbert Uzaylarında Lineer Dönüşümlerin Genelleştirilmiş İnversleri

3 Mayıs 2017

Çetin VURAL

Gazi Üniversitesi

Topolojik Uzayların Temsil Edilebilirliği

Özet: Bu konuşmada, sürekli ve yönlendirmeye göre tam olan kısmi sıralı kümelerle temsil edilebilen topolojik uzaylardan söz edilecektir. Teorik Bilgisayar Bilimlerinde kullanılmak üzere, D. Scott tarafından yaklaşık 50 yıl önce dizayn edilen bu kavramın basitleştirilmiş karaterizasyonu olan P-tam topolojik uzaylar ve bu tür uzayların Čech-tam ve altkompakt uzaylarla ilişkileri de ele alınacaktır.

26 NİSAN 2017

Abdullah VERÇİN

Ankara Üniversitesi

Kuantum Bilişim Kuramı: Fizik ve Matematik

Özet: Son yirmi yılda yoğun bir araştırma alanı olan kuantum bilişim kuramı, kuantum mekaniği yasalarıyla geliştirilen yakın geleceğin bilişim teknolojilerini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu seminerin ana amacı; sistemlerin kuantum durumlarına bilginin kodlanması, işlenmesi ve iletilmesini esas alan bu yeni bilişim kuramının bazı temel fiziksel ve matematiksel kavram ve yöntemlerini rahatça anlaşılabilir şekilde tanıtmaktır. Önce klasik mekanik ile kuantum mekaniğinin bir nitel karşılaştırması yapılarak; bugün en ileri aşamasında bulunan klasik bilişim kuramıyla, kuantum bilişim kuramının bir karşılaştırması yapılacaktır. Bu, klasik bilgi ile kuantum bilgiyi nitel olarak karşılaştırma fırsatı da verecektir. Kuantum dolanıklık ve kuantum mantık geçitleri tartışıldıktan sonra, kuantum uz-aktarım (teleportation) gibi bazı öncü kuantum bilişim uygulamaları tanıtılacaktır. Son olarak kuantum kanallar ve dolanıklık tanıkları ele alınacaktır. Kuantum kanallar, bir fiziksel durumu olası bir başka fiziksel duruma dönüştüren; herhangi bir dönüşümü, bilişim işleme aşamasını veya fiziksel dinamiği modeller. Matematiksel olarak kuantum kanallar, izlerini koruyarak işlemcileri işlemcilere dönüştüren tamamen pozitif çizgisel gönderimlerdir. Kuantum dolanıklığı algılamada en etkili yöntemlerden biri de özel pozitif gönderimlere karşılık gelen dolanıklık tanıklarıdır.

19 NİSAN 2017

Semen KOKSAL

Florida Institute of Technology, USA

Mathematics and Bio Complexity

Abstract: Biocomplexity is the multidisciplinary study of the self-organized, complex behaviors of biological and ecological structures. Such complexity is a hallmark of life, from the organization of molecules into cellular machinery, through the organization of cells into tissues, to the organization of individuals into communities. The highly interdisciplinary nature of biocomplexity requires the techniques and concepts from chemistry, geology, physics, engineering, statistics and applied and computational mathematics as well as the expertise from microbiology, evolutionary ecology and microbial ecology.

In this talk, mathematical analysis of two very complex systems will be discussed: MAPK Signaling Pathway (Molecular and Cellular Biology) and the Responses of Coral Reefs to Climate Change (Ecology). Mathematical models that govern the dynamics of these systems will be introduced in terms of nonlinear ordinary differential equations and the preliminary results and biological and ecological interpretations will be presented.

The entire presentations will be accessible by the life sciences faculty as well as the undergraduate and graduate mathematics and life sciences students; they are highly encouraged to attend.

Derya ALTINTAN

Selçuk Üniversitesi

12 NİSAN 2017

Çok Ölçekli Reaksiyon Sistemlerinin Sıçramalı-Difüzyon Yaklaşımı İle Modellenmesi

Özet: Biyokimyasal reaksiyon sistemleri içerisinde yer alan reaksiyonların hızları ve reaksiyona giren türlerin miktarları çeşitlilikler gösterebilir. Sadece diferansiyel denklemlere ya da sadece Markov zincirlerine dayanan modeller bu çok ölçekli yapının davranışlarını tam olarak yansıtmayabilir. Bu nedenle türlerin miktarlarındaki ve reaksiyonların hızlarındaki değişiklikleri dikkate alan hibrid modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda Stokastik Diferansiyel Denklemler (SDE) ile Markov zincirlerini içeren bir hibrid model önerilmiştir. Çalışmanın ana fikri sistemi oluşturan reaksiyonları hızlı ve yavaş reaksiyonlar olarak ikiye ayırmak, hızlı reaksiyonları SDEler ile yavaş reaksiyonları ise Markov zincirleri ile modellemektir. Elde edilen modelin hata analizleri kullanılarak çok ölçekli reaksiyon sistemlerini modelleyen dinamik bir algorıtma önerilmiş ve bu algorıtma farklı sistemlere uygulanmıştır. Söz konusu olan sunum Arnab Ganguly ve Heinz Koeppl ile ortak bir çalışma olan “Jump-diffusion approximation of stochastic reaction dynamics: Error bounds and algorithms” başlıklı çalışmaya dayanmaktadır

 

Mehmet Nurullah BALCI

Hacettepe Üniversitesi

05 NİSAN 2017

Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Bir Membran Tipi Sensörün Mekanik Tasarımındaki Uygulaması

Özet: Membran tipi kuvvet sensörleri günümüzde bir çok endüstriyel ürün içerisinde bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte eskiden kullanılan mekanik sistemler elektronik kontollü sistemler haline gelmiştir. Kontrol olgusu ile birlikte algılayıcı (sensor) teknolojisinin gelişimi önemli bir boyutta ivme kazanmıştır. Membran tip sensörler 1990’lı yıllarda dizüstü bilgisayarlarda dokunmatik algılayıcılar kullanılmaya başlanmış, özellikle son on yıl içerisinde dokunmatik teknolojisinin birçok farklı alana yayılmasıyla gelişimi hız kazanmıştır. Başlıca kullanım alanları elektronik kantarlar, cep telefonları, oyun konsolları ve dijital ses sistemleridir. Bu gelişmeler ile birlikte tasarlanacak ve endüstriyel ürünler içerisinde kullanılacak sensörlerin dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve dışarıdan verilen bir girdiye nasıl bir cevap verdiği önem kazanmıştır. Mühendislikte analitik metodlar dizayn konusunda uygulamanın teorik boyutunda kullanılmaktadır. Membran tip sensör 2-Boyutlu kısmi diferansiyel denklemlerle modellenip, denklemin tipi (homojen veya homojen olmayan) ve sınır koşullarının durumu (homojen veya homojen olmayan) belirlenen çeşitli koşullarda membran tipi sensörün davranışını görebilmeye olanak tanır. Bu seminerde 2-Boyutlu kısmi diferansiyel denklemlerin belirlenen koşullar altında membran tipi sensörün mekanik dizaynındaki kullanımı ve sonuçları üzerinde durulacaktır.

Özgün ÜNLÜ

Bilkent Üniversitesi

29 MART 2017

Sonlu Grupların Çok Katmanlı Uzaylara Serbest Etkileri

Özet: Bu konuşmada verilmiş bir çok katmanlı uzaya hangi sonlu grupların serbest etki edebileceğini bulmak için kullanılan yöntemleri inceleyeceğim. Öncelikle, bazı çok katmanlı uzaylara serbest etki eden grupların sağlaması gereken koşullardan bahsedeceğim. Daha sonra, sonlu grupların kürelerin çarpımlarına serbest etkilerini inşa etmenin yöntemlerinden söz edeceğim.

H. Turgay KAPTANOĞLU

Bilkent Üniversitesi

22 MART 2017

Birim Yuvardaki Ağırlıklı Lebesgue Uzayları Arasında Bergman-Besov Çekirdekli Tekil İntegral Operatörler

Özet: Bergman-Besov uzayları üzerindeki izdüşüm operatörlerini, C^n’nin birim yuvarındaki farklı Lebesgue uzayları arasındaki tekil integral operatörler olarak inceliyoruz. Bütün uzaylar ve operatörler ağırlıklı ve kullandığımız bütün ağırlıklar standart. Daha önce yapılanların aksine, parametreleri mümkün olan en geniş aralıkta seçip, bütüncül ve sistematik bir yaklaşım sergiliyoruz. Kullandığımız ana araçlar şunlar: İntegral operatörler için değişik Schur testleri, Bergman-Besov çekirdeklerinin integrallerinin kestirimleri, radyal kısmi türevlerin integral dönüşüm olarak gösterimleri ile Bergman-Besov tipi uzaylar arasındaki kesin içerme bağıntıları. (A. Ersin Üreyen (Anadolu Üniversitesi) ile ortak çalişma.)

Ioannis STAVROULAKIS

University of Ioannina

15  MART 2017

Ferihe ATALAN

Atılım Üniversitesi

01 MART 2017

Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Eğri Kompleksleri, Gönderim Sınıf Grupları ve Otomorfizmaları

ÖZET

Bu konuşmada, önce yüzeyler üzerindeki eğriler, gönderim sınıf grupları ve konuyla ilişkili diğer yapılarla ilgili ön bilgiler verildikten sonra, yönlendirilemeyen bir yüzeyin eğri kompleksinin ve gönderim sınıf grubunun otomorfizma gruplarından söz edilecektir.

Ersin KIZGUT

Çankaya Üniversitesi

22 Şubat 2017

On bounded and unbounded operators

Abstract

 E ve F yerel konveks uzaylar olarak tanımlansın. Eğer bir sürekli doğrusal operatör  T: E–>F, E uzayının bir orijin komşuluğunu, F uzayında sınırlı bir kümeye taşıyorsa bu operatör sınırlı olarak adlandırılır. E uzayından F uzayına düzgün tanımlı tüm operatörler sınırlı ise bu fenomen (E,F) ∈   B olarak simgelenir. Bu konuşmada iki yerel konveks uzay arasında belirli bazı koşullar altında tanımlı sınırsız bir operatörün varlığının sonuçları ve (E,F) ∈ B  bağıntısı ile yerel konveks uzayların Kartezyen çarpımlarının izomorfik sınıflandırılmasının ilişkisi üzerine tartışacağız. Ayrıca yerel konveks uzayların topolojik tensör çarpımları altında bazı sabitlik sonuçlarını A. Grothendieck’in ortaya attığı “topolojiler problemi” bağlamında ele alacağız.

Ayşegül BİRAND

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

14 Aralık 2016


Understanding the Origin of Species Through Bifurcation Theory

Abstract:

Disruptive selection, emerging from frequency dependent intraspecific competition can have very exciting evolutionary outcomes. One such outcome is the originof new species through an evolutionary branching event. Literature on theoretical models investigating the emergence of disruptive selection is vast, with some investigating the sensitivity of the models on assumptions of the competition and carrying capacity
functions’ shapes. What is seldom modeled is what happens once the population escapes its effect via increase phenotypic or genotypic variance. The expectation is mixed: disruptive selection could
diminish and ultimately disappear or it could still exist leading to further speciation events through multiple evolutionary branching events. I will talk about the conditions under which disruptive
selection drives two subpopulations that originated at a branching point to other points in trait space where each subpopulation again experiences disruptive selection.

Mehmet ÜNVER
Ankara Üniversitesi

7 Aralık 2016

Kompakt-Düzgün İntegrallenebilir Rasgele Vektör Dizileri

Özet:

Bu konuşmada, Bochner integralini kullanarak (ayrılabilir) Banach uzaylarında değer alan rasgele vektörlerin dizileri için düzgün integrallenebilme kavramının yeni bir versiyonunu vereceğiz. Ayrıca
bu diziler için toplanabilme teorisinin önemli kavramlarından olan A-kuvvetli yakınsaklık ve A-istatistiksel yakınsaklık kavramlarının daha genel versiyonlarını tanımlayıp düzgün integrallenebilme
kavramının bu yeni versiyonunu kullanarak bu kavramlar arasındaki ilişkiyi araştıracağız. Son olarak bir rasgele vektör dizisinin bu yeni anlamda düzgün integrallenebilmesi için bazı gerek ve yeter şartları vereceğiz.

Sinem ÇELİK ONARAN
Hacettepe Üniversitesi30.11.2016
Düğümler ve Kontakt Yapılar 

Özet

Bu konuşmada 3-manifoldlar üzerindeki kontakt yapıları tanımlayıp çeşitli örnekler vereceğim. Düğümleri tanımlayıp, kontakt manifoldlar içindeki düğümlerden ve düğüm değişmezlerinden
bahsedeceğim. Bu konuşma genel dinleyiciye hitap etmektedir.

Deniz İLALAN
Çankaya Üniversitesi16.11.2016
Borsalarda Elliott Dalga Prensibi ve Buna Karşılık Gelen Kesirli 
Brownian Hareketi: Nikkei 225 Endeksinden Bir Örnek Özet

Elliott Dalga Prensibi teknik analizciler tarafından sıklıkla kullanılan bir indikatördür. Söz konusu
dalgaların fraktal bir yapısı olduğundan çalışmanın ilk bölümünde bunların Hausdorff boyutu hesaplanmaktadır. İkinci bölümde ise dalgaların boyutu ile kesirli Brownian hareketinin Hurst parametresi arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Son bölüm ise Elliott dalgalarının son derece güzel bir örneği olan Japon Nikkei 225 endeksinden bahsetmektedir.

Semih YILMAZ
Kırıkkale Üniversitesi

09.11.2016
Zekâ Oyunları ve Matematik 

Özet

 “Zekâ Oyunları” genellikle mantıksal ilerleyiş ile çözülebilen ileri matematik gerektirmeyen problemler için kullanılan bir deyimdir. Ancak bu problemlerde çözümün algoritması, çözümün tek
olup olmaması vb. soruları açıklığa kavuşturmak için bazı matematik tekniklerini kullanmamız gerekebilir. Bu sunumda birkaç zekâ problemini inceleyip, matematiğin çözümlerde nasıl etkili olduğunu
görmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu problemlerden de matematikte yeni sorular elde edilebildiğini göreceğiz

Tuğba YURDAKADİM

Hitit Üniversitesi

19.10.2016

Düzgün İstatistiksel Yakınsaklık İçin Altdizilerle Karakterizasyon

Özet

İstatistiksel yakınsaklık ve hemen hemen yakınsaklık için altdiziler yardımıyla ölçü ve kategori teorisi kullanılarak çeşitli sonuçlar verilmiştir. Bunları hatırlatarak benzer soruları düzgün istatistiksel yakınsaklık için yanıtlayacağız ve düzgün istatiksel yakınsaklık için Cauchy tipli karakterizasyon elde edeceğiz. Ayrıca bir serinin altseriler yardımıyla düzgün istatistiksel yakınsaklığına ilişkin sonuç sunacağız.

Özlem ÖZTÜRK MIZRAK

Ankara Üniversitesi

02.11.2016

Matematiksel Onkoloji Çalışmaları Öncesi ve Sonrası 

Özet


Bu sunum derleme niteliğinde olup Kaiseslautern Teknik Üniversitesi’ne yaptığımız akademik
ziyaret öncesi (Braess’in paradoksundan esinli kesirli basamaktan kimyasal bir model) ve sonrası (CTIT dönüşümü çerçevesinde kesirli Laplace dönüşüm metodu, Kesirli basamaktan sönüm terimli salınım
denklemlerinin yeni bir Fourier dönüşüm metodu kullanarak çözümü) çalışmalarımız ve sonuçlarıyla ziyaret sırasında matematiksel onkoloji adına kazandığımız temel bilgiler (Tümör dinamikleri ve açık uçlu problem, Pankreas kanseri modelleri ve açık uçlu problem) verilecektir. Böylece matematiksel onkolojiye ilgi duyan araştırmacılar için literatür hakkında genel bakış açısı kazandırma  hedeflenmektedir.

 Övgü GÜREL YILMAZ
Ankara Üniversitesi12.10.2016
An Example Of Sobolev Orthogonal Polynomials
Abstract

The purpose of this work is to analyse a family of mutually orthogonal polynomials on the unit ball with respect to an inner product ,

which includes an additional term on the ball. We will construct an orthogonal basis for the Sobolev inner product. The basis can be construct in spherical polar coordinates where the main terms are of the form

where

are the Sobolev orthogonal polynomials of one variable. First we will get a connection formulas relating classical orthogonal polynomials with univariate Sobolev orthogonal polynomials. Then using univariate Sobolev orthogonal polynomials, explicit representations for the norms and kernels will be obtained for
orthogonal basis for the Sobolev inner product (1).

Seher KAYA

Ankara Üniversitesi

05.10.2016

 

Maksimal Yüzeylerin Yeni Örnekleri  

Özet:

Öklid uzayında minimal yüzey elde edebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Björling
problemi de bunlardan birisidir ve verilen bir eğriyi üzerinde bulunduran minimal yüzeyi kompleks değişkenler yardmıyla elde edebilmemizi sağlar. Biz de bu problemi Lorentz-Minkowski uzayında
ele aldık ve bu uzayda yeni maksimal yüzeyler elde etmeye çalıştık.

Ali Kemal UNCU

University of Florida

28.09.2016

Nathan Fine’in Çalışmalarından Esinlenilmiş Ağırlıklı Ayrışım Teoremleri

Özet

 Tam sayi ayrisimlari teorisine genel bir goz attiktan sonra Nathan Fine’in hipergeometrik seriler ve theta fonksiyonlari uzerinde yaptigi calismalara goz atacagiz. Bu calismalarin ayrisim teorisinde daha once yapilmamis yorumunu yapacagiz. Bu calisma q-serileri ve kombinatorik arastirma alanlarini baglayan bir calismadir.

 

Gün Konuşmacı Konu Başlığı
1 Ekim 2014 Ahmet ÇEVİK Current trends in theory of unsolvability
15 Ekim 2014 Fatma ATEŞ 3-boyutlu Minkowski uzayında Null W-Slant Helisler
22 Ekim 2014 Zülfükar SAYGI Sonlu Cisimler Üzerinde Bazı Diziler ve Belirli Toplamsal Denklemlerin Çözümleri
5 Kasım 2014 Zehra ÖZDEMİR A new approach for magnetic curves in 3D Riemannian manifolds
12 Kasım 2014 Gül GÜNER Spacelike alt-manifoldlar boyunca lightlike hperyüzeyler
19 Kasım 2014 Arif SALİMOV Diferensiyellenebilir Manifold Üzerinde Tensör Yapılar
26 Kasım 2014 Gülin ERCAN Otomorfizma Grubu Olarak Frobenius-Benzeri Gruplar
3 Aralık 2014 Veysel NEZİR Yansımalı uzay olma Banach Latis’lerde belli bir sınıf genişlemeyen fonksiyonlar için sabit nokta kuramına denktir
10 Aralık 2014 Neşe Koçak Quadratic Bent and Semi-bent Functions
17 Aralik 2014 Oktay ÖLMEZ Graphs and Puzzles
24 Aralık 2014 Gülnihal MERAL Kanser Hücre  İstilası İçin  Matematiksel Modeller:Isı  Şok Proteinlerinin İstilaya Etkisi, Model Analizi ve Nümerik Simülasyonları
25 Şubat 2015 Deniz İLALAN Stokastik fark denklemlerinin Fourier serisi yardımıyla stokastik diferansiyel denklemlere dönüştürülmesi
11 Mart 2015 Murat CENK On the fast multiplication in finite fields and its applications in cryptography
18 Mart 2015 Gökhan ÖZÇELİK A hybrid method to identify the  super-additive fuzzy measure and its application on global warming
01 Nisan 2015 Veysel NEZIR LORENTZ-MARCINKIEWICZ UZAYLARI VE BU UZAYLARDA SABİT NOKTA TEORİSİ
08 Nisan 2015 Sezgin SUCU Szász Operatörlerinin Dunkl Tipli Genişlemesi
15 Nisan 2015 Semih YILMAZ Periyodik Rekürans Dizilerinin Bazı Terimlerinin Kompleks Çarpanlarla İfade Edilişi
29 Nisan 2015 İshak ALTUN Caristi dönüşümleri ile metrik uzayın tamlığının karakterizasyonu
06 Mayıs 2015 Yıldıray OZAN Düşük boyutlu küreler üzerindeki demetlerin topolojisi üzerine
13 Mayıs 2015 Audrius KABASINSKAS Problems involving fat-tails and Empirical examples from real financial markets
27 Mayıs 2015 Fouzi Hathout On the tangent bundle structure
07 Ekim 2015 Hüseyin MERDAN HİSSE SENEDİ FİYATLARI İÇİN DETERMİNİSTİK MODELLER
14 Elkim 2015 Arzu YILMAZ Finansal Matematik, Modelleme ve Ekonometri Teknikleri
21 Ekim 2015 Oktay ÖLMEZ Çizge Teorisi ile  Lineer Cebir ve Sayılar Teorisinin İlişkisi
04 Kasım 2015 Gizem SEYHAN ÖZTEPE Çoklu Ölçek Metodu ve Enerji Analizi
11 Kasım 2015 Mesut ŞAHİN Simitli Çeşitlem Kodları ve Hilbert Fonksiyonu
18 Kasım 2015 Mustafa ÇİÇEK Önermeler Teorisinde Matematiği İlgilendiren Bazı Önemli Sonuçlar
25 Kasım 2015 Fatih BUDAK Kriptografide Rasgelelik
09 Aralık 2015 Oğuz YAYLA Pseudorandomness of sequences generated via the additive order of a finite field
16 Aralık 2015 İshak ALTUN Quasi Metrik Uzayda Cauchy Dizisi ile Tamlık Kavramları ve Bazı Sabit Nokta Sonuçları
23 Aralık 2015 Cem TEZER Felix Klein ve Erlangen Programı
 25 Şubat 2016  Allaberen ASHYRALYEV On source identification problem for delay parabolic equations
02 Mart 2016 Nilüfer TOPSAKAL Bazı Lineer Olmayan Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemlerin  Tam Çözümleri
09 Mart 2016 Ebru SOLAK Tipi (1, 3) Olan Hemen Hemen Ayrışan Gruplar
14 Mart 2016 Deniz İLALAN Finansal istikrarı modellemede rassal yoğunluklu Poisson dağılımının kullanılması
30 Mart 2016 Emrah Evren KARA The Hausdorff Measures of Noncompactness and Compact Operator
06 Nisan 2016 Ahmet BEYAZ Topolojide Sınıflandırma Problemleri
13 Nisan 2016 Balikesir Üniversitesi Trigonometrik Yaklaşım, Muckenhoupt Ağırlıkları ve Gadjieva Konjektürü
20 Nisan 2016 Meltem GÖLGELİ Quorum Sensing Süreci İçin Bir Matematiksel Modelleme Yaklaşımı
27 Nisan 2016 Öner ÇAKAR
4 Mayıs 2016 Filiz YILDIZ Inverse Systems in the Category of Dicompact bi-T2 T_2 Plain Texture Spaces
11 Mayıs 2016 Abdullah ÖZBEKLER Lyapunov ve Vallée-Poussin Tipi Eşitsizlikler Yardımıyla Kuvvet Terimli Diferansiyel Denklemlerde Eşlenik Olmaması Durumu